Задание 488 - § 106. Факультативные знаки препинания - Употребление знаков препинания - СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ

№ 488
zoom-minus zoom-plus
Задание можно двигать вправо/влево

10-11-russkij-yazyk-ng-goltsova-iv-shamshin-ma-mischerina-2011--sintaksis-i-punktuatsiya-upotreblenie-znakov-prepinaniya-106-fakultativnye-znaki-prepinaniya-488.jpg

×
Loading...